TO REMALI TIS FOKIONOS NEGRI Alexandra Ladikou Alkis Ya for sale