TI 30... TI 40... TI 50... Labros Konstadaras Rika Dial for sale