TA KITRINA GANTIA Stavridis Fotopoulos Kodou Martha Vou for sale