TA 201 KANARINIA Harry Klynn Erika Broyer Telis Zotos E for sale