O HRYSOS KAI O TENEKES Mimis Fotopoulos Miranda Kounela for sale