KONTSERTO GIA POLYVOLA Jenny Karezi Manos Katrakis Bark for sale