KATAHRISIS EXOUSIAS Nikos Kourkoulos Livanou Katrakis K for sale