KATAHRISIS EXOUSIAS Nikos Kourkoulos Livanou Katrakis G for sale