KALI PATRIDA SYNTROFE Athina Papadimitriou Peter Trokan for sale