EPIHEIRISIS APOLLON Elena Nathanail Thomas Fritsch Prou for sale