4 NYFES KI ENAS GABROS Avlonitis Giouli Iliopoulos Gree for sale