1932 8c Washington, Charles B. J. F. Saint Memin, Olive for sale