1922 (1978) Antigoni Amanitou Zaharias Rohas Nikos Koun for sale