Item Description
Video Quality: VGRun Time: 1:30 Akira Hokuto/Suzuka Minami/Etsuko Mita/Mima Shimoda vs Devil Masami/Dynamite Kansai/Mayumi Ozaki/Plum Mariko - 11/28/93 (Captain Falls)Akira Hokuto vs Shinobu Kandori - 12/6/93Akira Hokuto/Manami Toyota vs Kyoko Inoue/Toshiyo Yamada - 12/10/93 (Tag League)Akira Hokuto/Manami Toyota vs Kyoko Inoue/Toshiyo Yamada - 12/10/93 (Tag League Finals)1993 MVP Award