Item Description
Smith Corona Two Eighty XL Typewriter Ribbons Spool Type - Black Nylon Typewriter Ribbon This