Item Description
Royal Apollo 10 Typewriter Ribbons Replaces Royal 107 Spool Type Royal Typewriter Ribbons This