Item Information
Estimated Shipping 3 - 5 Days
Item Description
Prince Turns to Frog

(Wang Zi Bian Qing
Wa)
The Complete Taiwanese Drama DVD Collection (1-20
End)

Taiwanese with English
Subtitles
Format: DVD
Shan Jun Hao, the CEO
to a large hotel chain, is the stereotypical heir – spoiled,
coldhearted, and ruthless. He meets Ye Tian Yu, a schemer and
somewhat of a gold-digger and after a series of events, Tian Yu
“accidentally” runs Jun Hao over. Turns out, Jun Hao
has lost all of his memories and became a kindhearted and loving
person. Just when love is in the air, Jun Hao’s family came
looking for him and he has a fiancée who loves and misses
him. Some more “accidents” occurred, and Jun Hao lost
all of his memories of Tian Yu and went back to being a spoiled
heir. However, Tian Yu fights for their love even though Jun Hao
thinks of her as a lying schemer. Will Jun Hao remember his love
for Tian Yu? Who will Jun Hao choose? And who is the person causing
all the “accidents”?

Cast
* Ming Dao as Shan Jun Hao
* Sam Wang as Xu Zi Qian
* Chen Qiao En as Ye Tian Yu
* Joyce Zhao as Fan Yun Xi
* Gino as Zhang Ming Han
* Su Li Xin as Su Li Xin
* Wang Juan as Chen Jin Zhi
* Li Dai Ling as Jiang Cai Yue
* Huang Yu Rong as Li Da Wei
* Zhao Shun as Tang Shun Ming
* Cheng Bo Ren as Li Tong Luo
* Anthony as Ye Zheng Zhe
* Yun Zhong Yue as Shan Yao Rong
* Lu Man Yin as Wu Yue Jiao / Wu Feng Jiao
* Qiu Long Jie as Tong Hua Shun
* Na Wei Xun as Chuan Yu Nan
* Hu Pei Wei as Wang Pin Sheng
* Yang Hao as Gary
* Yan Xing Shu as Xie Quan
* Jacky Zhu as Huang Mai Ke
* Sun Xing
* Hu Kang Xing as Ah Sheng
* Renzo Liu as Ding Yuan Xun
* Zhong Xin Ling as Ada
* Xiang Bo Tao as childhood Shan Jun Hao
* Sonia Sui
Format : DVD
Language : Taiwanese
DVD Subtitles :
English
Episodes :
1 - 20 end
Video: Excellent Quality
Region :
All code region free
( Playable on any DVD Player
)
PS2, XBOX Compatible.
DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.