Item Information
Estimated Shipping 5 - 10 Days
Item Description
DVD UWF ShootWrestling 1
(Not Pro Wrestling)

1993 Event
2 hours Excellent Quality
Tatsuo Nakano vs Yoji Anjoh
Dennis Koslowski vs Masahito Kakihara
Tommy Cairo vs Hiromitsu Kanehara
Gene Lydick vs Greg Bobchick
Bad News Allen vs Kazuo Yamazaki
Gary Albright/Dan Severen vs
Salman Khashimikov/Vladimir Berkovitch
Billy Scott vs Nobuhiko Takada